Name Material Used At
Alumina Aluminum Oxide Ceramic 3400°F (1870°C)
Mullite Alumina and Silica (Silicon Carbide) 3100°F (1700°C)
Hexaloy SE Sintered Alpha Silicon Carbide 3000°F (1648°C)